CAC “White World”

Kyiv, Ukraine

21a Pushkinska Str., 01024

+38 044 234-21-55

+38 093 188-21-39

+38 093 595-24-88

whiteworldukraine@gmail.com

www.whiteworld.net

www.facebook.com/whitewworld

www.instagram.com/white_world_gallery

Petro Bevza

Oleksandr Bohomaz

Yevhenii Valiuk

Iryna Veshtak-Ostromenska

Marianna Holembiovska

Ivan Hrabko

Mykola Zhuravel

Liusia Ivanova

Yehor Antsyhin

Vlad Kryshovskyi

Dmytro Kryshovskyi

Petro Lebedynets

Roman Romanyshyn

Svitlana Struk

Andrii Tsoi

Nikita Tsoi

Vladyslav Shereshevskyi

Oleksandr Yanovych