MASLO

Khmelnytsky, Ukraine

20/3 Starokonstyantynivke Hwy

www.facebook.com/maslo.space

https://www.instagram.com/maslo.space

maslogallery@gmail.com

+380673115900

Polina Shcherbyna

Urii Denysenkov