Maslo

Khmelnytsky, Ukraine

Starokonstyantynivke highway 20/3

www.facebook.com/maslo.space

maslogallery@gmail.com  

+380 964236773

 

Valeriy Miloserdov

Mariusz Forezki

Aleksei Shynkarenko

Ivan Mikhailov