Contemporary art centre White World

Kyiv, Ukraine

Pushkinska Str., 21

www.whiteworld.net

whiteworldukraine@gmail.com

+38093 595248

 

Andriy Tsoy

Nikita Tsoy

Vlad Krishovskiy

Alexey Pavlusenko